Algemene voorwaarden van Den Engelsman Tuinmaterialen.


In deze Algemene handelsvoorwaarden wordt verstaan onder: •WEDERPARTIJ: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een koop- of enige andere overeenkomst met sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV. sluit, een offerte aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV vraagt of met sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV in onderhandeling treedt over het sluiten van een overeenkomst.
SCHADEVERGOEDING: het totaal van vermogens- en vertragingsschade, inclusief renten, kosten, winstderving, en/of andere schaden en nadelen.
OPDRACHT: een aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gegeven opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, al dan niet met bijlevering van materialen en onderdelen, dan wel een bij sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV geplaatste order tot het leveren van roerende zaken.
SCHRIFTELIJK: een per brief, e-mail  of fax verzonden bericht.
AANGETEKENDE BRIEF: een per aangetekende post of met PTT-ontvangstbevestiging verzonden brief.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene handelsvoorwaarden op alle zakelijke contacten tussen sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV en haar wederpartij toepasselijk en maken zij onverbrekelijk deel uit van aanbiedingen van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV, overeenkomsten van welke aard dan ook met sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV en onderhandelingen aan het sluiten van een overeenkomst met sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV voorafgaand. Mondelinge toezeggingen van - of afspraken met personen of vertegenwoordigers van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv zijn, voor zover die afwijken van schriftelijke aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of deze algemene handelsvoorwaarden slechts voor sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv. Mocht wederpartij algemene inkoop- of andere voorwaarden hanteren, die zijnerzijds van toepassing worden verklaard op met sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv gesloten of te sluiten overeenkomsten, dan aanvaardt sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv de toepasselijkheid niet, tenzij sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven zich daaraan te conformeren. In ieder geval prevaleren de algemene handelsvoorwaarden van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV altijd boven de inhoud van algemene voorwaarden van de wederpartij. Nietigheid niet toepasselijkheid van één of meer in deze algemene handelsvoorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen. Sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV beoogt met deze algemene handelsvoorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.

1. Alle sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten en dergelijke zijn geheel vrijblijvend . Sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV is pas gebonden, nadat sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien bij het doen van een aanbieding door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gebruik is gemaakt van een tussenpersoon als een agent of een vertegenwoordiger. Sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV wordt geacht een opdracht te hebben aanvaard en een overeenkomst zal tussen partijen tot stand zijn gekomen, nadat sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV met de uitvoering van een gegeven opdracht is begonnen of één of meer bestelde zaken aan wederpartij heeft geleverd. De naar aanleiding daarvan door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV verzonden factuur komt in de plaats van een schriftelijke opdrachtbevestiging van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv. sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding aan haar gegeven opdracht niet te accepteren. Op sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv rust niet de plicht een na vrijblijvende aanbieding aan haar gegeven opdracht te herroepen, al zal sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv de wederpartij veelal ervan verwittigen dat een opdracht niet in behandeling zal worden genomen, zonder daartoe gehouden te zijn.

2. Aanbiedingen geschieden en overeenkomsten worden gesloten op basis van het prijspeil dat op het tijdstip van de overeenkomst geldt. Indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging van het prijspeil mocht voordoen (waarbij te denken valt aan prijsverhoging door producenten/toeleveranciers, verhogen van belasting, invoerrechten, heffingen, arbeidslonen en sociale lasten, wijzigingen van valutakoersen), heeft sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv het recht de uiteindelijk aan wederpartij te berekenen prijs aan te passen aan het verhoogde prijspeil. Wederpartij zal die prijsverhoging dienen te accepteren, mits ertussen het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaal- en kwaliteitsaanduidingen en mededelingen door of namens sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gedaan over samenstelling, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van te leveren producten worden door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv ter goedertrouw en zojuist mogelijk verstrekt. Toch gelden deze informatie gegevens slechts als een vrijblijvende indicatie en zijn deze gegevens niet volledig bindend. Geringe afwijkingen dienen door wederpartij te worden geaccepteerd en sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV is gerechtigd zaken die slechts in geringe mate afwijken van het bij of het voor het sluiten van de overeenkomst gegeven aanduidingen aan wederpartij leveren, mits deze zaken naar objectieve maatstaven van aanvaardbare kwaliteit zijn.

4. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te voeren tijdig zijn verkregen.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de aflevering plaats vanuit het magazijn van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV of vanaf het opslagterrein van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV, in welk geval de kosten verbonden aan laden, lossen, transport en aflevering voor rekening van wederpartij zijn. Het risico van aan wederpartij verkochte zaken gaat over op wederpartij als met het laden van een transportmiddel wordt begonnen.

6. Wanneer met wederpartij is overeengekomen dat de aflevering franco huis wederpartij of bij een door wederpartij opgegeven werk zal geschieden, zal sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV de zaken vervoeren tot de plaats waar het transportmiddel een behoorlijke berijdbare weg of terrein kan komen. In die gevallen komen de transport- en afleveringskosten voor rekening van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV en gaat het risico voor afgeleverde zaken op wederpartij over, zodra met het lossen van het transportmiddel wordt begonnen.

7. Een afleveringsdatum wordt door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV bij benadering, te goeder trouw en naar beste weten opgegeven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV opgegeven afleveringsdata of- termijnen nimmer als fatale data of termijnen. 

8. Overschrijding van een opgegeven afleveringstermijn- of datum met maximaal drie weken, niet zijnde het gevolg van overmacht kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie van de wederpartij aanleiding gegeven. Wordt overeengekomen afleveringsdatum of -termijn met meer dan drie weken overschreden, dan heeft wederpartij het recht de order per aangetekende brief te annuleren. In geen geval is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gehouden aan wederpartij schadevergoeding te betalen, wordende de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Indien de aflevering door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV het recht de overeenkomst aan de bijzondere zich voordoende omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zo sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV ervoor kiest de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de bijzondere omstandigheden die uit de overmachtsituatie voortvloeien, zal daaromtrent overleg worden gepleegd met de wederpartij. Mocht aanpassing van de uitvoering van de overeenkomst voor wederpartij zeer ernstig bezwarend zijn, dan heeft wederpartij het recht de overeenkomst of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd te annuleren. Annulering binnen vijf weken na het verstrijken van de overeengekomen afleveringsdatum -termijn zal niet mogelijk zijn, omdat sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV en wederpartij tenminste zo'n periode nodig zullen hebben om in redelijkheid en te goeder trouw naar oplossingen voor het bijzondere geval te zoeken. Zowel sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV als wederpartij zullen in dit artikel bedoelde ontbinding of annulering van de overeenkomst, of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd, aan de andere partij bij aangetekende brief dienenmee te delen, tenzij de annulering of ontbinding middels faxbericht heeft plaatsgevonden en de goede ontvangst van dat bericht door andere partij is bevestigd.

10. Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de schuld van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV te wijten omstandigheid of gebeurtenis, voorzienbare of onvoorzienbare, waardoor de nakoming van een verplichting van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV geheel of ten dele verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan gevergd worden. Op overmacht zal sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV een door wederpartij te respecteren beroep kunnen doen in de navolgende gevallen, die niet limitatief zijn: oproer, epidemie, brand, verkeersstoring, werkstaking, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of excessieve ziekte bij in dienst van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv zijnde personeel, invoerbeperking of andere beperkingen van binnenlandse of buitenlandse overheden, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitend of vertraagde levering van zaken door toeleveranciers van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv en al wat dies meer zij. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet bij een door sierbestrating-en hovenierscentrum oosteinde BV ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of leverancier en die zich jegens sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv op overmacht beroept zal dit mede als een bij sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die jegens de wederpartij werkt.

11. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV of wederpartij de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze algemene handelsvoorwaarden bepaalde, is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV nimmer aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding.

12. Alle door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV afgeleverde roerende zaken blijven onvoorwaardelijk eigendom van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv verschuldigd is. Dit eigendomsvoorbehoud wordt door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV bedongen ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV aan de wederpartij krachtens overeengekomen geleverde of te leveren roerende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichte werkzaamheden, evenals ter zake vorderingen wegens tekortschieten in nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van renten, kosten en/of schaden. Zo sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV een aantal gelijksoortige roerende zaken aan wederpartij heeft geleverd onder de eigendomsoverdracht opschortende voorwaarden van voldoening van de daarvoor verschuldigde koopsommen en deze gelijksoortige zaken al dan niet afzonderlijk zijn gefactureerd, worden (voor het geval een deel van de factuurbedragen aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv mocht zijn betaald) geacht onder het eigendomsvoorbehoud van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv te vallen de roerende zaken die nog in het bezit van de wederpartij zijn.
13. Zolang op geleverde zaken eigendomsvoorbehoud van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV rust, is de wederpartij verboden deze zaken aan derden te verkopen en over te dragen anders dan in gewone bedrijfsuitvoering van wederpartij, aan derden te verhuren of in bruikleen te verstrekken, op deze zaken ten behoeve van derden een pandrecht gegeven of op enige andere wijze te handelen die gevaar doet ontstaan dat sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv zonodig van haar recht op terugname van de zaken geen gebruik meer kan maken of in dat recht wordt bemoeilijkt.

14. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten) aansprakelijkheid is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV niet aansprakelijk voor directe of indirecte schaden, kosten, renten of nadelen, waardonder bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende- of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden, een gevolg zijnde van het gebruik of verbruik van door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv geleverde zaken, dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt. Verder is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van ondergeschikten of derden, van welk sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook wordt derhalve uitgesloten, voor zover dat niet strijdig is met dwingend recht.

15. Met inachtneming van voorgaand lid, is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken veroorzaakt door gebruik van door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt en bedoeld zijn.

16. Behouders het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV aan wederpartij of derden, voor zover sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV daarvoor aansprakelijk is te stellen, te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van de door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op redelijke en aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt.

17. Voldoening aan eventuele geldende garantieverplichtingen en betalingen van de schade als vastgestelde en erkend door assuradeuren van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV wordt aangemerkt als enige schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen mocht verzetten.

18. Door of namens sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gedane mededelingen over kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van afgeleverde zaken gelden alleen als een garantie, mits zij door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV schriftelijk met zoveel woorden in de vorm van een garantie zijn bevestigd. Hout is een natuurproduct hierdoor kunnen onderlinge ( kleur) verschillen in de producten ontstaan. Betonnen sierbestrating is gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kunnen onderlinge kleurverschillen tussen diverse productie batches ontstaan. Kalkuitbloei is een witte uitslag op betonproducten, dit is een natuurlijk verschijnsel dat na verloop van tijd wegtrekt. Hiervoor genoemde zaken behoren tot de natuurlijke eigenschappen van de tuinproducten en kunnen niet leiden tot gerechtvaardigde reclamaties.

19. Wederpartij is verplicht door hem ontvangen roerende zaken direct bij aflevering te controleren en eventuele manco's of gebreken direct aan te tekenen op het formulier van aflevering of het ontvangstbewijs. Mocht een afleverings- of ontvangstbewijs ontbreken, dan dient wederpartij eventuele klachten binnen vijf werkdagen na aflevering bij aangetekende brief goed onderbouwd bij sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV in te dienen. Mocht op vorenstaande wijze binnen de genoemde termijn door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV zijn ontvangen, dan worden de gegevens als vermeld op het formulier van aflevering, het ontvangstbewijs of de ter zake opgemaakte en verzonden factuur als zijnde juist door wederpartij erkend en wordt wederpartij de geleverde zaken te hebben ontvangen en onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

20. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen schriftelijk bij sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV te worden ingediend direct nadat het gebrek zich heeft geopenbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van de zaak. Na ommekomst van die termijn is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV niet gehouden wederpartij vrijwaren voor niet direct zichtbare gebreken en komt ieder recht om over de kwaliteit van het geleverde te klagen te vervallen

21. Ieder recht tot het indienen van een klacht of een beroep op garantie komt van rechtswege te vervallen zodra de door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV afgeleverde zaken een bewerking hebben ondergaan of na aflevering zijn beschadigd.

22. Indien een klacht gegrond blijkt, zulks ter beoordeling van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV slechts verplicht het onjuist geleverde te remplaceren, te herstellen (na retourontvangst van de gebrekkige zaak) of een creditnota te verzenden tot de koopsom van de gebrekkige zaak. Tot iets anders is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV niet gehouden, wordende iedere aansprakelijkheid voor schadevergoeding door sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV uitgesloten. Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv niet bevoegd één of meer zaken, waaraan volgens een gebrek kleeft en waaromtrent een klacht is ingediend, aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv te retourneren. Sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV zal beslissen op welke wijze een ingediende klacht zal worden afgehandeld.

23. Statiegeldpallets, -fust welke bij onze producten worden geleverd. Worden doorberekend op factuur, en worden gecrediteerd na inlevering op eerstvolgende factuur. Mits in goede staat retour.

24. Betaling van het door wederpartij aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV verschuldigde dient à contant / per pin te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, doch uiterlijk binnen 21 (eenentwintig) dagen na factuurdatum. De factuurbedragen en mitsdien de verkoopprijzen dienen netto te worden voldaan. Indien koper niet tijdig aan zijn betalings verplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

25. Als de dag van betaling zal gelden de datum waarop sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV over het betaalde kan beschikken, zijnde de datum van kwitantie ingeval van contante betaling en ingeval van girale betaling de datum waarop de geldsom op bank- of postbankrekening van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde bv is bijgeschreven. Tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen te geschieden in Nederlandse valuta.

26. Wederpartij heeft niet het recht zich op verrekening te beroepen of betaling afhankelijk te stellen van een door hem van sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV verwachte prestatie. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de wederpartij gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.

27. Indien wederpartij met tijdige betaling nalatig blijft zal deze ingaande 30 dagen na factuurdatum aan sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV een vertragingsrente dienen te vergoeden gelijk aan 6 % (zes procent) van het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal gelden.

28. Sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV is gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven wanneer wederpartij wegens non-betaling in verzuim is. Op het moment dat sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau met buitengerechtelijke invordering belast, is wederpartij gehouden de daaraan verbonden invorderingskosten te voldoen, welke belopen tot 15% van de totale vordering tot € 3.000, - - en 10% van het meerdere boven € 3.000, - doch minimaal € 50, -. Ten laste van wederpartij komen voorts alle andere kosten die op de invordering mochten vallen, dan wel alle kosten die sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV tot behoud of ter uitvoering van haar rechten mocht maken, waaronder die van conservatoren beslagen, gedingen en informaties.

29. In geval van niet-betaling van enige opeisbaar bedrag, van schorsing van betaling, van aanvrage van surséance van betaling, van faillissement, overlijden of van liquidatie van de onderneming van wederpartij is sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomst of het deel dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden en nog niet door wederpartij betaalde doch wel geleverde roerende zaken terstond terug te nemen.

30. Alle vorderingen sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV op wederpartij en alle geschillen tussen sierbestrating- en hovenierscentrum oosteinde BV en wederpartij voortvloeiend uit één of meer overeenkomsten waarop deze algemene handelsvoorwaarden toepasselijk zijn zullen, voor zover de bevoegdheid van het Kantongerecht te boven gaan, in eerste instantie uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. l